පුවත්

  • CHINACOAT - ලෝක මට්ටමේ ආෙල්පන පෙන්වන්න

    CHINACOAT - ලෝක මට්ටමේ ආෙල්පන පෙන්වන්න

    Chinacoat ගේ 23 වැනි සංස්කරණය සන්තකයට ගන්නා ලද චීන ආනයන හා අපනයන සාධාරණ සංකීර්ණයේ දී, දෙසැම්බර් 4 සිට 6 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය 2018. සැලසුම් දළ ප්රදර්ශනය ප්රදේශයේ 80,000 කට අධික වර්ග මීටර් වනු ඇත. එනම් ප්රදර්ශන කලාප පහක් ඇතුළත් 'කුඩු ආෙල්පන තාක්ෂණ', 'UV / කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් Technolog ...
    වැඩිදුර කියවන්න

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!